Модул 5 – Работа с База Данни

Този модул съдържа основните понятия и умения, свързани с разбирането на понятието „бази данни“  и демонстриране на способност за работа с тях.

Изисквания към изпитвания:

  • Разбиране понятието база данни, как е организирана и как се управлява.
  • Създаване на несложна база данни и преглед на съдържанието по различни начини.
  •  Създаване на таблици, заявки, форми и отчети в базата данни.  Оределяне и видоизменяне полетата и техните свойства. Въвеждане и редактиране на данни в таблица, както и създаване взаимовръзки между таблиците в базата данни.
  • · Свързване на таблиците и ползване на информацията в базата данни, чрез помощните инструменти за филтриране и сортиране на данни.
  • · Създаване на форма, въвеждане, модифициране и изтриване на записи и данни в нея. Умение да създава, променя и пуска заявки, както и да променя създадените такива.
  • Създаване на отчет и подготовката му за разпространение.